A. Lesperiode

De lessen worden gegeven in periodes van een 6 maanden (±24 lessen) of 3 maanden (±12 lessen) exclusief eventuele schoolvakanties en feestdagen. Deze periode start voor nieuwe leerlingen na aanvang van de eerste les. Na afloop van de initiële lesperiode, is uw lidmaatschap maandelijks opzegbaar. In geval van het lespakket van 12 lessen, zal na 24 lessen het lestarief automatisch verlaagd worden naar het lagere tarief van 24 lessen.

 

B. Proefles

De proefles is geheel gratis en vrijblijvend. Echter kan de proefles niét in combinatie met lopende acties of aanbiedingen worden gebruikt. Bent u niet aanwezig bij de proefles zonder De Nederlandse Muziekschool daarvan tijdig op de hoogte te hebben gesteld, brengen wij daarvoor het tarief van één les in rekening.

 

C. Inschrijving

a. Inschrijving geschiedt door inlevering/ontvangen van het ingevulde inschrijfformulier. De inschrijfvoorwaarden gaan van kracht bij afspraak voor de eerste les.

b. Bij inschrijving dient éénmalig de inschrijfkosten te worden voldaan van €24,95 inclusief BTW. Deze is alleen verschuldigd bij nieuwe inschrijvingen, en zal niét in rekening worden gebracht bij verlengingen.

 

D. Verhindering tot het bijwonen van de lessen

a. Wanneer een docent niet aanwezig kan zijn, door bijvoorbeeld ziekte, wordt de les op een later moment ingehaald. De cursist ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

b. Bij verhindering tot het bijwonen van een les, kan een les niet ingehaald worden. Echter bij langdurige verhindering tot het bijwonen van de lessen veroorzaakt door ziekte, vervallen de inschrijfvoorwaarden. Men heeft dan vervolgens, d.m.v. een bewijsvoering van ziekte of andere formaliteiten, de mogelijkheid te verzoeken om een eventuele restitutie van reeds betaalde lesgelden van niet gevolgde lessen.

 

E. Lesgelden en betalingen

a. Men is verplicht het lesgeld vóór aanvang van de eerste les te voldoen, zowel bij automatische incasso's als bij het betalen van het gehele lestermijn.

b. Wanneer er een incassomachtiging is afgegeven aan De Nederlandse Muziekschool zal het lesgeld in maandelijkse termijnen worden afgeschreven.

c. Zonder bewijsvoering van ziekte of andere formaliteiten kan men geen aanspraak maken op eventuele restitutie van het reeds betaalde of te betalen lesgeld van niet gevolgde of te volgen lessen.

d. De automatische incasso's worden tussen de 20ste en 25ste van de maand uitgevoerd. Bij het niet tijdig ontvangen van verschuldigde lesgelden met welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt tot het ontvangen van de verschuldigde lesgelden de toegang tot de les door de docent geweigerd, echter blijft u verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen van het resterende lestermijn.

e. In geval er sprake is van structureel verzuim van de betalingsverplichting is de cursist gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten direct te voldoen. De Nederlandse Muziekschool is vanaf dat moment gerechtigd betreffende vordering uit handen te gegeven aan een incassobureau.

 

F. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap is na afloop van de initiële lesperiode maandelijks opzegbaar en geschiedt door opzegging bij uw docent én per email (administratie@nederlandsemuziekschool.nl). Bij betreffende opzegging moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van cursist, naam van docent en adres. 

 

G. Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen lopen waar mogelijk parallel met de basis- en middelbare scholen. Voor onze vakantieroosters ga naar www.nederlandsemuziekschool.nl/vakantierooster. Feestdagen worden in overleg met de studenten en docenten besproken om te bepalen of de les doorgaat.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 46 van 53

Opmerkingen

0 opmerkingen